Nieuws

Uitnodiging Samen Bouwen en Naoberschap In Hart van Diever op 10 juli vanaf 19.30 uur.

Hierbij nodigen wij U uit voor een vervolgbijeenkomst over Samen Bouwen en Naoberschap.
Onderwerp: Samen bouwen en naoberschap;
Locatie: Hart van Diever;   Wester 7; Diever
Tijd: woensdag 10 juli 2014 vanaf 19.30 uur.
Deze bijeenkomst is een vervolg op de bijeenkomst van 22 mei 2024.
Het thema Samen Bouwen wordt nu verder uitgewerkt. Het gaat met name over het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPA) .
De Heer Van Milliger van BODK ( = Brede Overleggroep Drentse   Kleine Dorpen) zal over dit onderwerp een presentatie. U mag natuurlijk vragen stellen. Het is bestemd voor ale leeftijden en met name voor de jongeren.
Komt allen.
Bestuur DorpsbelangenDiever.

 

 

Verslag van de bijeenkomst “Samen Bouwen” in het Hart van Diever op 22 mei 2024

In februari/ mei 2024 is een enquete gehouden over diverse onderwerpen in  Diever. De vragen stonden in het Weekblad van Diever, dat verspreid wordt over inwoners van Diever en omgeving.
De evaluatie vindt plaats tijdens de huidige bijeenkomst. De twee belangrijkste punten zijn: Wonen en naoberschap.
“Naoberschap” :
De Commissaris van de Koning Jetta Kleinsma en Siny Vink die dorpsondersteuner is in Grolloo vertellen on de naoberschap. Siny Vink houdt een boeiend verhaal over haar activiteiten met vrijwilligers over het helpen van mensen en met name de ouderen. Ze proberen deze groep te helpen en de eenzaamheid te verminderen.
Wonen:
De wethouder Renate Masselink geeft een uiteenzetting over diverse aspecten over het gemeentelijk beleid ten aanzien van wonen. Daarnaast geven verschillende jongeren uit Wapse en omgeving hun visie op nieuw re bouwen woningen. in Westerveld.
Ruben van Kampen informeert ons over collectief particuliere opdrachtgeverschap (CPG). Dit houdt in dat het mogelijk is om gezamenlijk een project te starten. Hierbij kunnen de gemeente en de provincie ondersteunen door middel van een coach.
Tenslotte kan gesteld worden dat een geslaagde avond is met een grote opkomst van wel meer dan 100 mensen.

Bestuur van DorpsbelangenDiever.

Jaarverslag van Dorpsbelangen Diever 2023

We  gedenken nu dat Dorpsbelangen  in 1998 is opgericht en dus nu 25 jaar bestaan heeft. Het af gelopen jaar was een bewogen jaar voor ons bestuur. De voorzitter Rikus Kloeze is afgetreden.
Erwin Bruulsema was de nieuwe voorzitter en Albert Strik trad ook toe tot het Bestuur. Annelies Proost is penningmeester. Het overzetten van de leden leek een flinke klus waardoor de contributie pas in december kon worden geincasserd.
Helaas heeft Erwin door persoonlijke omstandigheden na enkele maanden zijn taak al voorzitter opgegeven. We moesten toen snel op zoek naar nieuwe bestuursleden.
De volgende subsidie aanvragen zijn gedaan:
– talentvol Diever;
– Koningsdag van de Oranjevereniging;
– straatspeeldag;
– Jicipop;
– AED aanvraag van Park Midzomer.
We hebben opgetreden als penvoerder voor de vergroening van de Zuster Broerstraat en de wandel  ommetjes in Diever.
Er is een werkgroep opgericht over “inclusief dorpsplan Diever “. Het belangrijkste punt is hoe iedereen mee kan blijven doen in ons dorp.
Naast diverse andere activiteiten hebben we gezorgd voor de kerstboom.
Besluit:
Kascommissie voor het jaar 2024:
Annie Biemolt
Frank van Schijndel.

Jaarvergadering

Hierbij nodigen wij  U uit voor de jaarvergadering die plaats zal vinden op maandag 15 april 2024.

Hierbij doen we verslag over de activiteiten die we in het haar 2023 hebben verricht. Het afgelopen jaar heeft zich gekenmerkt door een bestuurswisseling. U kent onder meer kennis maken met nieuwe bestuursleden.

Jaarvergadering:

Locatie: Stad en Esch;  Westeres 6; Diever

Aanvang   20.00 uur.

Bestuur  van DorpsbelangenDiever

 

Vacature Bestuursleden DorpsbelangenDiever    31-12-2023

Op 25 juni 1998 werd de vereniging Dorpsbelangen Diever opgericht. Dit in verband met de gemeentelijke herindeling in Drenthe. Diever werd deel van de gemeente Westerveld. Inwoners kwamen verder van de gemeente af te staan. Ook in andere dorpen ontstond behoefte  aan vertegenwoordiging door middel van dorpsbelangen.

We zijn  nu op zoek naar nieuwe actieve bestuursleden van all leeftijden. Heeft U belangstelling voor uw dorp Diever en wilt U zich inzetten voor de diverse belangen in het dorp. Als U het redelijk goed onder woorden kunt brengen dan komen wij graag met U in contact.
Het bestuur bestaat uit enthousiaste vrijwillige mensen die zich inzetten voor Diever.
We laten ons inspireren door zaken die voor de burger belangrijk zijn. We werken samen met maatschappelijke organisaties en proberen te zorgen voor goede voorzieningen.
Bestuurders dienen volgens ons te beschikken over de volgende eigenschappen:

– betrokkenheid en interesse in de gemeenschap van Diever;
-goede communicatieve en sociale vaardigheden;willen samenwerken aan een goede samenleving;
-plezier hebben in het werk als bestuurslid;
-goed te benaderen voor mensen uit uw wijk;
-behalve praten ook kunnen luisteren en observeren en vooral   DOEN.
-Oog hebben voor alle generaties;
-de total inzet is ongeveer 4 tot  8 uur per maand.
Wilt U meer informatie dan kunt U contact opnemen met de volgende bestuursleden:

Janny Brouwer, Greta Boelen, Albert  Strik, Hendrik Jan Mones of Annalies Proost.

DBDiever@Hotmail.com

Afscheid van Rikus Kloeze op 6 april 2023

Tijdens de jaarvergadering die op 6 april 2023 plaats vond is de voorzitter Rikus Kloeze afgetreden. Dit was een bijzondere gebeurtenis omdat Rikus al ongeveer 8 jaar voorzitter is geweest.
Hij heeft hiervoor veel gedaan Hij bezocht alle nieuwe inwoners van Diever. Ook bezocht hij  raadsvergaderingen om de wensen van Diever naar voren te brengen, zoals de nieuwbouw bij de locatie Dingspilhuus. Hij heeft zich ingezet voor het behoud van de huisartsenpost in Diever. En niet te vergeten de jaarlijkse kerstboom op de Brink. Te veel om op te noemen. Hij deed het altijd voor zijn plezier en de Dievenaren.

Dit alles valt samen met  het 25 jaar bestaan van DorpsbelangenDiever.

We missen Rikus Kloeze, maar hebben inmiddels een nieuw bestuur en een nieuwe voorzitter namelijk
Erwin Bruulsema.

We kijken de toekomst vol vertrouwen tegemoet en wensen Rikus veel voorspoed toe.

DorpsbelangenDiever

 

 

 

Actuele ontwikkelingen 21-10-2022

De zomer is voorbij. We zitten nu midden in de herfst. Op dit moment is de woningbouw een belangrijk onderwerp vooral voor starters en senioren. We hebben enkele plekken genoemd waar gebouwd kan worden.
Reeds lange tijd ligt het terrein waar tot voor kort het Dingspilhuus stond  braak. Het is de bedoeling dat hier nieuwe seniorenwoningen komen.
De plek heet nu ‘t  Olde Schoelplein.
Er is een plan opgesteld voor zes woningen. Dit is enkele weken geleden in de gemeenteraad besproken.
De gemeenteraad heeft dit plan   goed gekeurd. Vanaf nu staat de aanvraag voor een vergunning in de Westervelder. Er kunnen nog steeds bezwaren worden ingediend bij een hoger orgaan. Het lijkt erop dat dit plan gerealiseerd wordt.

Bestuur van DorpsbelangenDiever

Een nieuwe sportgelegenheid voor de jeugd van Diever                                   september 2021

Sinds kort is bij de sportvelden van Stad en Esch een nieuwe sportplek,  een zogenoemde pannakooi,   voor de jeugd gerealiseerd. Dit wordt hier in Diever een  court genoemd. Omdat Hielke de Graaf een belangrijke supporter van de voetbalvereniging is geweest, wordt  het  sportveld “Hieke de Graaf court ” genoemd.

 

pannakooi

Hielke de Graaf  Court

AVG                            29 mei 2018

De algemene verordening gegevensbescherming  (AVG)  is sinds korte tijd ingevoerd. Dit betekent dat we vertrouwelijk moeten omgaan met persoonlijke gegevens. We willen letten op de privacy van onze leden.

Dit houdt onder meer in dat  DorpsbelangenDiever de ledenlijst niet naar de leden stuurt. Deze lijst wordt alleen gezonden naar de bestuursleden van Dorpsbelangen.
We denken dat we hiermee voldaan hebben aan de regels van de AVG.

Bestuur van Dorpsbelangen Diever.

AED ‘s    ( = Hartdefibrillatoren)                                                                                                                                               13-12-2018

Op 13 december 2018 wordt bij de school Stad en Esch, Westeres 7,  bekend gemaakt dat Het Bestuur drie AED’s in Diever gaat plaatsen. Deze komen aan de buitenkant van de gebouwen. In tegenstelling tot andere reeds bestaande apparaten die binnen zijn geplaatst. De drie nieuwe locaties zijn:

Stad en Esch aan de Westeres 7,  restaurant Keernpunt aan de Hoofdstraat 48 en de groeps accomodatie Huntershof aan de Van Osstraat 2. Dit is gebeurd in overleg met de EHBO en andere betrokkenen.

We hopen en verwachten dat dit een een welkome aanwinst voor Diever betekent.