Nieuws

Vacature Bestuursleden DorpsbelangenDiever    31-12-2023

Op 25 juni 1998 werd de vereniging Dorpsbelangen Diever opgericht. Dit in verband met de gemeentelijke herindeling in Drenthe. Diever werd deel van de gemeente Westerveld. Inwoners kwamen verder van de gemeente af te staan. Ook in andere dorpen ontstond behoefte  aan vertegenwoordiging door middel van dorpsbelangen.

We zijn  nu op zoek naar nieuwe actieve bestuursleden van all leeftijden. Heeft U belangstelling voor uw dorp Diever en wilt U zich inzetten voor de diverse belangen in het dorp. Als U het redelijk goed onder woorden kunt brengen dan komen wij graag met U in contact.
Het bestuur bestaat uit enthousiaste vrijwillige mensen die zich inzetten voor Diever.
We laten ons inspireren door zaken die voor de burger belangrijk zijn. We werken samen met maatschappelijke organisaties en proberen te zorgen voor goede voorzieningen.
Bestuurders dienen volgens ons te beschikken over de volgende eigenschappen:

– betrokkenheid en interesse in de gemeenschap van Diever;
-goede communicatieve en sociale vaardigheden;willen samenwerken aan een goede samenleving;
-plezier hebben in het werk als bestuurslid;
-goed te benaderen voor mensen uit uw wijk;
-behalve praten ook kunnen luisteren en observeren en vooral   DOEN.
-Oog hebben voor alle generaties;
-de total inzet is ongeveer 4 tot  8 uur per maand.
Wilt U meer informatie dan kunt U contact opnemen met de volgende bestuursleden:

Janny Brouwer, Greta Boelen, Albert  Strik, Hendrik Jan Mones of Annalies Proost.

DBDiever@Hotmail.com

Afscheid van Rikus Kloeze op 6 april 2023

Tijdens de jaarvergadering die op 6 april 2023 plaats vond is de voorzitter Rikus Kloeze afgetreden. Dit was een bijzondere gebeurtenis omdat Rikus al ongeveer 8 jaar voorzitter is geweest.
Hij heeft hiervoor veel gedaan Hij bezocht alle nieuwe inwoners van Diever. Ook bezocht hij  raadsvergaderingen om de wensen van Diever naar voren te brengen, zoals de nieuwbouw bij de locatie Dingspilhuus. Hij heeft zich ingezet voor het behoud van de huisartsenpost in Diever. En niet te vergeten de jaarlijkse kerstboom op de Brink. Te veel om op te noemen. Hij deed het altijd voor zijn plezier en de Dievenaren.

Dit alles valt samen met  het 25 jaar bestaan van DorpsbelangenDiever.

We missen Rikus Kloeze, maar hebben inmiddels een nieuw bestuur en een nieuwe voorzitter namelijk
Erwin Bruulsema.

We kijken de toekomst vol vertrouwen tegemoet en wensen Rikus veel voorspoed toe.

DorpsbelangenDiever

 

Verslag van Algemene  Ledevergadering (ALV) op 6 april 2023

1. Aanwezig:
Rikus Kloeze ( voorzitter), Erwin Bruulsema, Hendrik Jan Mones, Annalies Proost, Greta Boelen en Janny Brouwer en Albert Strik

2. De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Vervolgens wordt de agenda aan de orde gesteld.

3. Jaarverslag 2022-2023.

Er moeten meer huizen in Diever worden gebouwd, zoals de locatie waar het Dingspilhuus heeft gestaan, maar ook in Kalteren.

Wij hebben gepleit om ongeveer 20 huizen te bouwen op het Dingspilhuus terrein. Helaas komen er maar zes.
De voorbereidingen voor de bouw zijn nu begonnen.

Helaas is Adrie Gaasbeek overleden. Hij is jarenlang secretaris geweest en heeft zich sterk ingezet voor ons bestuur.
De huidige voorzitter  Rikus Kloeze wil zftreden. Hij is ongeveer 8 jaar voorzitter geweest. We hebben een nieuwe beoogde voorzitter  gevonden.

4. Financieel verslag over 2022

De resultaten zijn gunstig. De ontvangsten zijn 10.593 euro. Deze overtreffen de uitgaven waardoor het saldo is toegenomen.

Zowel het jaarverslag als het financieel verslag worden goedgekeurd.

5. Diverse punten:

Rikus geeft in het kort de geschiedenis weer van DorpsbelangenDiever   ( DB ). DB is opgericht op 4 maart 1998 in zaal Brinkzicht. Dus het bestaat 25 jaar, hetgeen een feestelijke gebeurtenis is.

Bewoners van Midzomer willen een AED. Ze vragen hiervoor geld en zullen een begroting indienen.

Er komen drie nieuwe bestuursleden in ons bestuur namelijk:

Erwin Bruulsema, Hendrik Jan Mones en Albert Strik.

Thijs Zuidema doet de website.

Annie Biemolt neemt zitting in de kascommissie.

7. Slot

Het slot betekent een feest dat gegeven wordt door enthousiaste leden van het koor De Heren van Diever.

Ze worden begeleid door een accordeon en een  dirigente.

Actuele ontwikkelingen 21-10-2022

De zomer is voorbij. We zitten nu midden in de herfst. Op dit moment is de woningbouw een belangrijk onderwerp vooral voor starters en senioren. We hebben enkele plekken genoemd waar gebouwd kan worden.
Reeds lange tijd ligt het terrein waar tot voor kort het Dingspilhuus stond  braak. Het is de bedoeling dat hier nieuwe seniorenwoningen komen.
De plek heet nu ‘t  Olde Schoelplein.
Er is een plan opgesteld voor zes woningen. Dit is enkele weken geleden in de gemeenteraad besproken.
De gemeenteraad heeft dit plan   goed gekeurd. Vanaf nu staat de aanvraag voor een vergunning in de Westervelder. Er kunnen nog steeds bezwaren worden ingediend bij een hoger orgaan. Het lijkt erop dat dit plan gerealiseerd wordt.

Bestuur van DorpsbelangenDiever

Een nieuwe sportgelegenheid voor de jeugd van Diever                                   september 2021

Sinds kort is bij de sportvelden van Stad en Esch een nieuwe sportplek,  een zogenoemde pannakooi,   voor de jeugd gerealiseerd. Dit wordt hier in Diever een  court genoemd. Omdat Hielke de Graaf een belangrijke supporter van de voetbalvereniging is geweest, wordt  het  sportveld “Hieke de Graaf court ” genoemd.

 

pannakooi

Hielke de Graaf  Court

AVG                            29 mei 2018

De algemene verordening gegevensbescherming  (AVG)  is sinds korte tijd ingevoerd. Dit betekent dat we vertrouwelijk moeten omgaan met persoonlijke gegevens. We willen letten op de privacy van onze leden.

Dit houdt onder meer in dat  DorpsbelangenDiever de ledenlijst niet naar de leden stuurt. Deze lijst wordt alleen gezonden naar de bestuursleden van Dorpsbelangen.
We denken dat we hiermee voldaan hebben aan de regels van de AVG.

Bestuur van Dorpsbelangen Diever.

AED ‘s    ( = Hartdefibrillatoren)                                                                                                                                               13-12-2018

Op 13 december 2018 wordt bij de school Stad en Esch, Westeres 7,  bekend gemaakt dat Het Bestuur drie AED’s in Diever gaat plaatsen. Deze komen aan de buitenkant van de gebouwen. In tegenstelling tot andere reeds bestaande apparaten die binnen zijn geplaatst. De drie nieuwe locaties zijn:

Stad en Esch aan de Westeres 7,  restaurant Keernpunt aan de Hoofdstraat 48 en de groeps accomodatie Huntershof aan de Van Osstraat 2. Dit is gebeurd in overleg met de EHBO en andere betrokkenen.

We hopen en verwachten dat dit een een welkome aanwinst voor Diever betekent.