Nieuws

Verslag van:

Bijeenkomst  van B & W van Westerveld  en van Dorpsbelangen Diever
op 18 november 2021

Op verzoek van B & W wordt besloten om de volgende keer de agenda en het verslag tezamen te versturen.

1. Woningbouw:

De gemeente is bezig met een ontwerp voor zes huurwoningen en een parkje en aandacht voor Shakespearre op de plek waar het Dindspilhuus heeft gestaan. Bij de bouw speelt de stikstof  ook een rol. De gemeente zal begin volgend jaar een plan  maken.

Dorpsbelangen stelt voor dat op de volgende plekken nieuwe huizen kunnen worden gebouwd:
oude korfbalveld;
bij de Meijboomstraat en de Van Nootenstraat;
hoek Kloosterstraat en Binnenes
en microwoningen in Kalterbroeken.

2. Het opfleuren van de Singelier

De omgeving van de basisschool de Singelier is  opgefleurd. Hierover zijn we erg tevreden. Dorpsbelangen heeft hiervoor ook geld gegeven. Daarnaast is geld gegeven aan de Pannekooi, het derde biljard en het Drentse landschap.

3 . Speelplaatsen

In Diever zijn voldoende speelplaatsen die  goed gekeurd zijn.

4. Wandeling door Diever met de wijkagent.

Dorpsbelangen stelt voor om met de wijkagent een wandeling door ons dorp te  maken. Het doel hiervan is om de gevaarlijke plekken te ontdekken en na te gaan hoe het beter kan. Ook in het bos kan het gevaarlijk zijn, zoals de de scherpe randen van de fietspaden.  Er is in de gemeente een meldpunt: zie WhattsApp met nummer: 06 1143 4405.

5. Schade door aardgaswinning.

Op dit moment is de schade door aardgaswinning moeilijk vast te stellen en te meten. Aardbevingen worden  geregistreerd in de Bilt. Daarom kan pas actie  worden ondernomen na een   melding  vanuit de Bilt. Wel zijn er meetzonden in het veld.

Voor meer informatie zou  contact kunnen worden opgenomen met Loppersum.

6. Het smiley bord

Het smiley bord verlaagt toch de snelheid van chauffeurs. Het zou goed zijn dat dit bord in meer straten te zien is.

7. Diverse punten

Er zijn nog diverse zaken die verbeterd kunnen worden, zoals de aanleg van een voetpad  in de Vlasstraat. Ook de wegen in Midzomer zijn niet goed.
De hondenpoep moet opgeruimd worden. Een bord: “Bedankt dat U de poep opruimt”, kan stimuleren.

Ouderen kunnen incontinentie materiaal melden bij ROVA.

Het Bestuur van Dorpsbelangen Diever

 

Een nieuwe sportgelegenheid voor de jeugd van Diever                                   september 2021

Sinds kort is bij de sportvelden van Stad en Esch een nieuwe sportplek,  een zogenoemde pannakooi,   voor de jeugd gerealiseerd. Dit wordt hier in Diever een  court genoemd. Omdat Hielke de Graaf een belangrijke supporter van de voetbalvereniging is geweest, wordt  het  sportveld “Hieke de Graaf court ” genoemd.

 

pannakooi

Hielke de Graaf  Court

Kwartaalbericht 2020 DorpsbelangenDiever       7-10-2020

Ondanks de corona problemen is Dorpsbelangen verder gegaan met haar activiteiten. Helaas is ons bestuurslid Henk Heijnen onverwacht overleden. Henk was een waardevol bestuurslid die zich overal voor inzette.  We missen hem en wensen Rineke alle kracht toe om dit zware verlies te dragen.

We gaan met het college overleggen over het gebruik van het terrein van het voormalige Dingspilhuus.  We denken aan huurwoningen en vrije sector  woningen. Hierover voeren we ook gesprekken met woonstichting  Actium.

Uiteraard raakt de corona ons ook  sterk en beperkt tal van activiteiten. De Algemene Ledenvergadering is voorlopig verplaatst naar volgend jaar namelijk maart 2021.

Een positief bericht is dat we meer leden hebben.  Nieuwe leden zijn altijd welkom.

Suggestie voor ons dorp kunnen gemeld worden bij Rikus Kloeze  ( telefoon 5920259) of bij Adrie Gaasbeek ( tel 591297).

 

Het bestuur van DorpsbelangenDiever

 

AED ‘s    ( = Hartdefibrillatoren)                                                                                                                                               13-12-2018

Op 13 december 2018 wordt bij de school Stad en Esch, Westeres 7,  bekend gemaakt dat Het Bestuur drie AED’s in Diever gaat plaatsen. Deze komen aan de buitenkant van de gebouwen. In tegenstelling tot andere reeds bestaande apparaten die binnen zijn geplaatst. De drie nieuwe locaties zijn:

Stad en Esch aan de Westeres 7,  restaurant Keernpunt aan de Hoofdstraat 48 en de groeps accomodatie Huntershof aan de Van Osstraat 2. Dit is gebeurd in overleg met de EHBO en andere betrokkenen.

We hopen en verwachten dat dit een een welkome aanwinst voor Diever betekent.

Bestuur van DorpsbelangenDiever