Nieuws

Kwartaalbericht 2019 DorpsbelangenDiever  16-11-2019

DorpsbelangenDiever heeft de afgelopen maanden de volgende onderwerpen behandeld.

 1. Gaswinning: De gaswinning in de provincie Groningen wordt over enkele  jaren beeindigd.  Daardoor wordt nu meer gas gewonnen in de kleine gaasvelden in Drenthe. Ook in onze regio rondom Diever. Wij betreuren dit maar kunnen dit moeilijk beinvloeden omdat de Rijksoverheid dit beslist. De zogenoemde
  0-optie” van gebouwen en  woningen is noodzakelijk voor het bepalen van eventuele schade. Daarom moeten foto’s gemaakt worden van de huidige situatie.
 2. DorpsbelangenDiever heeft elk half jaar een bijeenkomst met de andere 15 besturen in Westerveld, die vergelijkbare problemen hebben. De laatste vergadering vond plaats in Uffelte.
 3. DorpsbelangenDiever heeft ook elk half jaar contact met het College van burgemeester en wethouders. Hierbij brengen we actuele zaken onder de  aandacht van hen.
 4. Daarnaast is er contact met woningstichting Actium, die  diverse huizen in Diever beheert. Een van de problemen is dat ouderen vaak te groot wonen met een grote tuin. Ze zouden wel kleiner  willen wonen maar er zijn te weinig kleine huizen zodat de doorstroming slecht loopt.
 5. Dit jaar en ook een deel van het volgend jaar wordt het Brinkenplan uitgevoerd. Diverse verbeteringen komen tot stand. Op dit moment ligt de Kruisstraat en een deel van de Hoofdstraat eruit. Dit geeft veel overlast omdat veel wegen geruime tijd afgesloten zijn waardoor het verkeer ontregeld wordt.
 6. Binnenkort wordt het Dingspilhuus gesloopt. Het vleermuizen probleem is opgelost. We participeren in een werkgroep die zich richt op de bouw van kleinere woningen.
 7. De komende weken is er weer overleg met het College van B&W, waarbij we de nieuwe woonvisie gaan bespreken. U kunt zich melden bij Dorpsbelangen voor actuele vragen.
 8. Vanaf het begin hebben we ons ingezet voor het behoud van het Dingspilhuus. Dit is helaas niet gelukt. Het bestuur staat open voor suggesties. Onze website is www.’DorpsbelangenDiever.nl en ons telefoonnummer 0521-592059.

  Het bestuur van DorpsbelangenDiever

 

AED ‘s    ( = Hartdefibrillatoren)                                                                                                                                               13-12-2018

Op 13 december 2018 wordt bij de school Stad en Esch, Westeres 7,  bekend gemaakt dat Het Bestuur drie AED’s in Diever gaat plaatsen. Deze komen aan de buitenkant van de gebouwen. In tegenstelling tot andere reeds bestaande apparaten die binnen zijn geplaatst. De drie nieuwe locaties zijn:

Stad en Esch aan de Westeres 7,  restaurant Keernpunt aan de Hoofdstraat 48 en de groeps accomodatie Huntershof aan de Van Osstraat 2. Dit is gebeurd in overleg met de EHBO en andere betrokkenen.

We hopen en verwachten dat dit een een welkome aanwinst voor Diever betekent.

Bestuur van DorpsbelangenDiever

 

 4e Kwartaalbericht in 2018 Dorpsbelangen Diever.                2-12-2018

Het is een ieder bekend dat Westerveld een volledig nieuw College van wethouders heeft gekregen bij de laatste raadsverkiezingen. . Op 13 november  is een gesprek geweest van ons bestuur met de wethouders De Haas en Doeven.Dit is een goed gesprek geweest en wij hebben diverse standpunten in goed overleg naar voren kunnen brengen; we wachten de uitkomsten rustig af. Het ging o.a. over aangepaste woningen  voor ouderen; kennismakingsbijeenkomsten met nieuwe inwoners van onze gemeente; de visvijver als recreatiegebied; temperen van de autosnelheid in de kern van Diever;over de gebruikersraad in het Drents Friese Wold en de mogelijkheden voor de jeugd in Diever.

Op 27 november was er een bijeenkomst met Welzijn. Welzijn is veel actiever dan in de jaren hiervoor en we hebben de bekende problemen besproken.  Er komt van het overleg een uitgebreide evaluatie en de jeugdwerker Emil Woltinge zal in de bestuursvergadering van 7 januari 2019 bij Dorpsbelangen komen.

Zoals het voornemen was zijn de kastjes voor de hartdefibrillatoren voor rekening van Dorpsbelangen geplaatst bij de scholengemeenschap “Stad en Esch” ;bij het restaurant “Het Keernpunt”en bij de groepsaccomodatie “De Huntershof”.

De ontwikkelingen bij het dorpshuis, dat in  “Stad en Esch” ondergebracht wordt, volgen we nauwgezet.  Het is duidelijk dat Dorpsbelangen een uitgesproken voorkeur had voor plaatsing van een dorpshuis in het centrum van ons dorp. Voor ouderen is een dorpshuis van wezenlijk belang. Omdat de vergrijzing in ons dorp steeds verder toeneemt , zal de bereikbaarheid van “Stad en Esch” problematisch blijven.  Hier wachten we de verdere ontwikkelingen af en zien wat de nieuwe mogelijkheden bieden. Wij steunen “Hart voor Diever” met een subsidie. Er zal een uitgebreid openingsfeest komen.

Het is duidelijk dat door “Vermillion” ook gas uit de Dieverse bodem wordt gewonnen. Als er schade optreedt zal “Vermillion” dat vergoeden. Dorpsbelangen kan gaswinning uit onze bodem helaas niet voorkomen. Hierover beslissen andere instanties.

Het bestuur gaat in gesprek met woonstichting “Actium” omdat de vergrijzing in ons dorp een aangepaste woningbouw vereist. Nadere informatie volgt. Hoe de invulling van de locatie Dingspilhuus wordt op  donderdag  6 december vanaf 19.30  in een openbare vergadering in het ‘” Dingspilhuus” besproken; iedereen is welkom.

Bestuur Dorpsbelangen Diever.