Nieuws

Een nieuwe sportgelegenheid voor de jeugd van Diever                                   september 2021

Sinds kort is bij de sportvelden van Stad en Esch een nieuwe sportplek,  een zogenoemde pannakooi,   voor de jeugd gerealiseerd. Dit wordt hier in Diever een  court genoemd. Omdat Hielke de Graaf een belangrijke supporter van de voetbalvereniging is geweest, wordt  het  sportveld “Hieke de Graaf court ” genoemd.

 

pannakooi

                                        Hielke de Graaf  Court

Kwartaalbericht 2020 DorpsbelangenDiever       7-10-2020

Ondanks de corona problemen is Dorpsbelangen verder gegaan met haar activiteiten. Helaas is ons bestuurslid Henk Heijnen onverwacht overleden. Henk was een waardevol bestuurslid die zich overal voor inzette.  We missen hem en wensen Rineke alle kracht toe om dit zware verlies te dragen.

We gaan met het college overleggen over het gebruik van het terrein van het voormalige Dingspilhuus.  We denken aan huurwoningen en vrije sector  woningen. Hierover voeren we ook gesprekken met woonstichting  Actium.

Uiteraard raakt de corona ons ook  sterk en beperkt tal van activiteiten. De Algemene Ledenvergadering is voorlopig verplaatst naar volgend jaar namelijk maart 2021.

Een positief bericht is dat we meer leden hebben.  Nieuwe leden zijn altijd welkom.

Suggestie voor ons dorp kunnen gemeld worden bij Rikus Kloeze  ( telefoon 5920259) of bij Adrie Gaasbeek ( telefoon 592197).

Het bestuur van DorpsbelangenDiever

Eerste kwartaalbericht 2020
DorpsbelangenDiever  8 april 2020

Gedurende het eerste kwartaal van 2020 was Dorpsbelangen op diverse terreinen actief. We proberen veel oude en nieuwe ontwikkelingen nauwgezet te volgen. Door het Corona virus  zijn veel activiteiten  vertraagd of zelfs geannuleerd. De toekomst is onzeker.

Nu de gasboringen van Groningen naar Drenthe verplaatst worden, vrezen wij dat schades  die ook hier kunnen optreden. Helaas beslist de overheid en heeft de door ons voorgestelde o-meting geen zin. Gelukkig is er veel overleg met de andere verenigingen van dorpsbelangen in Westerveld.
Verenigingen in Diever kunnen voor extra activiteiten in ons dorp subsidie aanvragen bij Dorpsbelangen.  Wij ontvangen hiervoor gemeentelijke steun. Daarnaast hebben we regelmatig overleg met het College van burgemeester en wethouders over actuele zaken. Als voorbeeld kan genoemd worden dat wij subsidie hebben gegeven voor de Pannekooi.

De toegankelijkheid van de school als dorpshuis was voor minder validen ongeschikt. Inmiddels is de zij ingang bij de sportzaal op verzoek van Dorpsbelangen door middel van een schuine stoep  toegankelijk gemaakt voor mindervaliden. Wij zijn hier erg blij mee.

Nu het Dingspilhuus is gesloopt wordt veel overleg gepleegd over het gebruik van het vrijgekomen terrein. Ook Dorpsbelangen participeert in dit overleg. Wij vinden dat er te weinig woningen zijn voor starters en ouderen in Diever.

We overleggen met de woonstichting Actium en met andere verengingen van dorpsbelangen in onze gemeente.
De nieuwe woonvisie speelt hierbij een belangrijke rol. Ieder lid kan hierover zijn of haar mening naar voren brengen via onze website.

Vroeger presenteerde de gemeente zich bij nieuwe inwoners. Wij vinden dat dit opnieuw moet gebeuren.
Daarnaast willen wij een wijkschouw houden met beleidsmedewerkers door een uitgebreide rondgang door Diever.

We vinden dat de bereikbaarheid recentelijk is verbeterd en op ons aandringen worden de Vlasstraat en de Kloosterstraat ook verbeterd. Door de Corona crisis is het onzeker wanneer alles gerealiseerd kan worden.

De ALV van 15 april 2020 kan niet doorgaan.

Bestuur van DorpbelangenDiever

 

AED ‘s    ( = Hartdefibrillatoren)                                                                                                                                               13-12-2018

Op 13 december 2018 wordt bij de school Stad en Esch, Westeres 7,  bekend gemaakt dat Het Bestuur drie AED’s in Diever gaat plaatsen. Deze komen aan de buitenkant van de gebouwen. In tegenstelling tot andere reeds bestaande apparaten die binnen zijn geplaatst. De drie nieuwe locaties zijn:

Stad en Esch aan de Westeres 7,  restaurant Keernpunt aan de Hoofdstraat 48 en de groeps accomodatie Huntershof aan de Van Osstraat 2. Dit is gebeurd in overleg met de EHBO en andere betrokkenen.

We hopen en verwachten dat dit een een welkome aanwinst voor Diever betekent.

Bestuur van DorpsbelangenDiever