Nieuws

AED ‘s    ( = Hartdefibrillatoren)                                                                                                                                               13-12-2018

Op 13 december 2018 wordt bij de school Stad en Esch, Westeres 7,  bekend gemaakt dat Het Bestuur drie AED’s in Diever gaat plaatsen. Deze komen aan de buitenkant van de gebouwen. In tegenstelling tot andere reeds bestaande apparaten die binnen zijn geplaatst. De drie nieuwe locaties zijn:

Stad en Esch aan de Westeres 7,  restaurant Keernpunt aan de Hoofdstraat 48 en de groeps accomodatie Huntershof aan de Van Osstraat 2. Dit is gebeurd in overleg met de EHBO en andere betrokkenen.

We hopen en verwachten dat dit een een welkome aanwinst voor Diever betekent.

Bestuur van DorpsbelangenDiever

 

 4e Kwartaalbericht in 2018 Dorpsbelangen Diever.                2-12-2018

Het is een ieder bekend dat Westerveld een volledig nieuw College van wethouders heeft gekregen bij de laatste raadsverkiezingen. . Op 13 november  is een gesprek geweest van ons bestuur met de wethouders De Haas en Doeven.Dit is een goed gesprek geweest en wij hebben diverse standpunten in goed overleg naar voren kunnen brengen; we wachten de uitkomsten rustig af. Het ging o.a. over aangepaste woningen  voor ouderen; kennismakingsbijeenkomsten met nieuwe inwoners van onze gemeente; de visvijver als recreatiegebied; temperen van de autosnelheid in de kern van Diever;over de gebruikersraad in het Drents Friese Wold en de mogelijkheden voor de jeugd in Diever.

Op 27 november was er een bijeenkomst met Welzijn. Welzijn is veel actiever dan in de jaren hiervoor en we hebben de bekende problemen besproken.  Er komt van het overleg een uitgebreide evaluatie en de jeugdwerker Emil Woltinge zal in de bestuursvergadering van 7 januari 2019 bij Dorpsbelangen komen.

Zoals het voornemen was zijn de kastjes voor de hartdefibrillatoren voor rekening van Dorpsbelangen geplaatst bij de scholengemeenschap “Stad en Esch” ;bij het restaurant “Het Keernpunt”en bij de groepsaccomodatie “De Huntershof”.

De ontwikkelingen bij het dorpshuis, dat in  “Stad en Esch” ondergebracht wordt, volgen we nauwgezet.  Het is duidelijk dat Dorpsbelangen een uitgesproken voorkeur had voor plaatsing van een dorpshuis in het centrum van ons dorp. Voor ouderen is een dorpshuis van wezenlijk belang. Omdat de vergrijzing in ons dorp steeds verder toeneemt , zal de bereikbaarheid van “Stad en Esch” problematisch blijven.  Hier wachten we de verdere ontwikkelingen af en zien wat de nieuwe mogelijkheden bieden. Wij steunen “Hart voor Diever” met een subsidie. Er zal een uitgebreid openingsfeest komen.

Het is duidelijk dat door “Vermillion” ook gas uit de Dieverse bodem wordt gewonnen. Als er schade optreedt zal “Vermillion” dat vergoeden. Dorpsbelangen kan gaswinning uit onze bodem helaas niet voorkomen. Hierover beslissen andere instanties.

Het bestuur gaat in gesprek met woonstichting “Actium” omdat de vergrijzing in ons dorp een aangepaste woningbouw vereist. Nadere informatie volgt. Hoe de invulling van de locatie Dingspilhuus wordt op  donderdag  6 december vanaf 19.30  in een openbare vergadering in het ‘” Dingspilhuus” besproken; iedereen is welkom.

Beestuur Dorpsbelangen Diever.

 

Eerste kwartaalbericht  in 2018 van Dorpsbelangen Diever.      22-4-2018

In ons weekblad publiceren we in onze kwartaalberichten over de voornaamste zaken die in de afgelopen periode aan de orde zijn geweest. Graag vergroten we uw betrokkenheid.

We hebben thans regelmatig overleg met de andere verenigingen van dorpsbelangen in onze gemeente omdat de problemen vaak identiek zijn.  Samen kunnen we meer bereiken en dat bleek recentelijk bij de behandeling van de Woonvisie zoals het College deze voorstelde . Het betrof beleidsvoornemens voor de komende 10 jaar en op vele onderdelen waren we het daarmee niet eens. Er is ingesproken namens de dorpsbelangen en uiteindelijk heeft de Gemeenteraad de woonvisie afgekeurd en komt er een nieuwe waarop wij meer invloed hopen te hebben bij het nieuwe c0llege van burgemeester en wethouders.

Middels een brief aan alle raadsleden hebben wij een pleidooi gehouden voor het behoud van de grijze container en dat wordt dit jaar niet veranderd. We hebben ook onze ongerustheid uitgesproken over de ontwikkeling van de gaswinning in onze regio omdat we in Groningen en Haaksbergen kunnen zien waar dit toe kan leiden.

Dit jaar waren er weer belangrijke Raadsverkiezingen en het ziet er naar uit dat we een nieuw team wethouders krijgen. We spreken de wens uit dat het overleg met dorpsbelangen goed zal zijn.  Alle leden (785 gezinnen in Diever)  kunnen politieke zaken melden bij voorzitter Kloeze ( Brinkstraat 20) of secretaris Gaasbeek  ( Tusschendarp 8). Het Verkiezingsdebat op 5 maart in het Dingspilhuus werd goed bezocht door ruim 160 belangstellenden. We vinden dat het debat erg goed is verlopen. Mede door  de goede leiding van Andries Ophof.

De Algemene Ledenvergadering werd slecht bezocht  en dat is  jammer omdat het deel na de pauze verzorgd werd door de bekende Marga Kool en haar partner Jan Veenstra. De thuisblijvers hadden ongelijk ; volgende keer beter. Besloten werd om het overschot op de dorpsvisie te besteden voor de post hartdefibrillatoren  en de scholing voor het gebruik.  Arend Biemold  sprak  namens de kascommissie  waardering uit voor het werk van penningmeester Rikus Kloeze.  Dit ging gepaard met een applaus van de aanwezige leden. Als nieuw kas commissielid werd benoemd  de Heer Rutten.

In de komende periode zal de vergrijzing steeds meer vorm krijgen en zal het aantal 65-plussers de helft bedragen van het totaal aantal inwoners. Om hierop goed te kunnen spelen zal Dorpsbelangen zich de komende periode inzetten voor alle belangrijke zaken van ouderen.  Ook de jeugdproblematiek krijgt de volgende periode meer aandacht, omdat de mogelijkheden voor de jeugd in ons dorp maar erg summier zijn. De ontwikkeling van de dorpshuisfunctie in “Stad & Esch” zullen we nauwgezet volgen.

Het Bestuur van Dorpsbelangen Diever .