Nieuws

Kwartaalbericht 2020 DorpsbelangenDiever       7-10-2020

Ondanks de corona problemen is Dorpsbelangen verder gegaan met haar activiteiten. Helaas is ons bestuurslid Henk Heijnen onverwacht overleden. Henk was een waardevol bestuurslid die zich overal voor inzette.  We missen hem en wensen Rineke alle kracht toe om dit zware verlies te dragen.

We gaan met het college overleggen over het gebruik van het terrein van het voormalige Dingspilhuus.  We denken aan huurwoningen en vrije sector  woningen. Hierover voeren we ook gesprekken met woonstichting  Actium.

Uiteraard raakt de corona ons ook  sterk en beperkt tal van activiteiten. De Algemene Ledenvergadering is voorlopig verplaatst naar volgend jaar namelijk maart 2021.

Een positief bericht is dat we meer leden hebben.  Nieuwe leden zijn altijd welkom.

Suggestie voor ons dorp kunnen gemeld worden bij Rikus Kloeze  ( telefoon 5920259) of bij Adrie Gaasbeek ( telefoon 592197).

Het bestuur van DorpsbelangenDiever

Eerste kwartaalbericht 2020
DorpsbelangenDiever  8 april 2020

Gedurende het eerste kwartaal van 2020 was Dorpsbelangen op diverse terreinen actief. We proberen veel oude en nieuwe ontwikkelingen nauwgezet te volgen. Door het Corona virus  zijn veel activiteiten  vertraagd of zelfs geannuleerd. De toekomst is onzeker.

Nu de gasboringen van Groningen naar Drenthe verplaatst worden, vrezen wij dat schades  die ook hier kunnen optreden. Helaas beslist de overheid en heeft de door ons voorgestelde o-meting geen zin. Gelukkig is er veel overleg met de andere verenigingen van dorpsbelangen in Westerveld.
Verenigingen in Diever kunnen voor extra activiteiten in ons dorp subsidie aanvragen bij Dorpsbelangen.  Wij ontvangen hiervoor gemeentelijke steun. Daarnaast hebben we regelmatig overleg met het College van burgemeester en wethouders over actuele zaken. Als voorbeeld kan genoemd worden dat wij subsidie hebben gegeven voor de Pannekooi.

De toegankelijkheid van de school als dorpshuis was voor minder validen ongeschikt. Inmiddels is de zij ingang bij de sportzaal op verzoek van Dorpsbelangen door middel van een schuine stoep  toegankelijk gemaakt voor mindervaliden. Wij zijn hier erg blij mee.

Nu het Dingspilhuus is gesloopt wordt veel overleg gepleegd over het gebruik van het vrijgekomen terrein. Ook Dorpsbelangen participeert in dit overleg. Wij vinden dat er te weinig woningen zijn voor starters en ouderen in Diever.

We overleggen met de woonstichting Actium en met andere verengingen van dorpsbelangen in onze gemeente.
De nieuwe woonvisie speelt hierbij een belangrijke rol. Ieder lid kan hierover zijn of haar mening naar voren brengen via onze website.

Vroeger presenteerde de gemeente zich bij nieuwe inwoners. Wij vinden dat dit opnieuw moet gebeuren.
Daarnaast willen wij een wijkschouw houden met beleidsmedewerkers door een uitgebreide rondgang door Diever.

We vinden dat de bereikbaarheid recentelijk is verbeterd en op ons aandringen worden de Vlasstraat en de Kloosterstraat ook verbeterd. Door de Corona crisis is het onzeker wanneer alles gerealiseerd kan worden.

De ALV van 15 april 2020 kan niet doorgaan.

Bestuur van DorpbelangenDiever

 

Kwartaalbericht 2019 DorpsbelangenDiever  16-11-2019

DorpsbelangenDiever heeft de afgelopen maanden de volgende onderwerpen behandeld.

 1. Gaswinning: De gaswinning in de provincie Groningen wordt over enkele  jaren beeindigd.  Daardoor wordt nu meer gas gewonnen in de kleine gaasvelden in Drenthe. Ook in onze regio rondom Diever. Wij betreuren dit maar kunnen dit moeilijk beinvloeden omdat de Rijksoverheid dit beslist. De zogenoemde
  0-optie” van gebouwen en  woningen is noodzakelijk voor het bepalen van eventuele schade. Daarom moeten foto’s gemaakt worden van de huidige situatie.
 2. DorpsbelangenDiever heeft elk half jaar een bijeenkomst met de andere 15 besturen in Westerveld, die vergelijkbare problemen hebben. De laatste vergadering vond plaats in Uffelte.
 3. DorpsbelangenDiever heeft ook elk half jaar contact met het College van burgemeester en wethouders. Hierbij brengen we actuele zaken onder de  aandacht van hen.
 4. Daarnaast is er contact met woningstichting Actium, die  diverse huizen in Diever beheert. Een van de problemen is dat ouderen vaak te groot wonen met een grote tuin. Ze zouden wel kleiner  willen wonen maar er zijn te weinig kleine huizen zodat de doorstroming slecht loopt.
 5. Dit jaar en ook een deel van het volgend jaar wordt het Brinkenplan uitgevoerd. Diverse verbeteringen komen tot stand. Op dit moment ligt de Kruisstraat en een deel van de Hoofdstraat eruit. Dit geeft veel overlast omdat veel wegen geruime tijd afgesloten zijn waardoor het verkeer ontregeld wordt.
 6. Binnenkort wordt het Dingspilhuus gesloopt. Het vleermuizen probleem is opgelost. We participeren in een werkgroep die zich richt op de bouw van kleinere woningen.
 7. De komende weken is er weer overleg met het College van B&W, waarbij we de nieuwe woonvisie gaan bespreken. U kunt zich melden bij Dorpsbelangen voor actuele vragen.
 8. Vanaf het begin hebben we ons ingezet voor het behoud van het Dingspilhuus. Dit is helaas niet gelukt. Het bestuur staat open voor suggesties. Onze website is www.’DorpsbelangenDiever.nl en ons telefoonnummer 0521-592059.

  Het bestuur van DorpsbelangenDiever

AED ‘s    ( = Hartdefibrillatoren)                                                                                                                                               13-12-2018

Op 13 december 2018 wordt bij de school Stad en Esch, Westeres 7,  bekend gemaakt dat Het Bestuur drie AED’s in Diever gaat plaatsen. Deze komen aan de buitenkant van de gebouwen. In tegenstelling tot andere reeds bestaande apparaten die binnen zijn geplaatst. De drie nieuwe locaties zijn:

Stad en Esch aan de Westeres 7,  restaurant Keernpunt aan de Hoofdstraat 48 en de groeps accomodatie Huntershof aan de Van Osstraat 2. Dit is gebeurd in overleg met de EHBO en andere betrokkenen.

We hopen en verwachten dat dit een een welkome aanwinst voor Diever betekent.

Bestuur van DorpsbelangenDiever